Dziś jest Niedziela, 21 lipiec 2024 godzina 07:06 |   temp.   °C wiatr km/h
Strona główna NOS KURPIK
Postanowienia ogólne
Cele i metody działania
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Władze i Rada Programowa NOS "Kurpik"
Majątek i fundusze NOS "Kurpik"
Zmiana statutu i rozwiązanie NOS "Kurpik"


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Niezależne Obywatelskie Stowarzyszenie „KURPIK" zwane dalej w skrócie NOS „KURPIK" lub Stowarzyszenie, stanowi związek osób fizycznych chcących działać na polu wszechstronnego wspierania działań prosamorządowych.

§2
 1. NOS „KURPIK" może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Działalność NOS „KURPIK" poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zgodności z przepisami prawa miejscowego.


§3
Stowarzyszenie szczególnie pragnie objąć swym patronatem historyczny obszar Ziemi Kurpiowskiej.

§4
NOS „KURPIK" może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych których działalność jest zbieżna z celami i zasadami Stowarzyszenia, na warunkach określonych w Ustawie o Stowarzyszeniach.

§5
Siedzibą Zarządu Głównego NOS „KURPIK" jest miejscowość Kadzidło.

§6
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§7
NOS „KURPIK" posiada pieczęć, symbol oraz odznaki organizacyjne i honorowe. Jest uprawniona do ich używania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8
 1. Stowarzyszenie może na zasadach ogólnych zatrudniać pracowników.
 2. Umowę z pracownikiem w imieniu NOS „KURPIK" zawiera Prezes Zarządu Głównego lub na mocy decyzji Prezesa inny upoważniony członek Zarządu Głównego.


Rozdział II
CELE I METODY DZIAŁANIA

§9
Celem działania NOS „KURPIK" jest:
 1. Wspieranie konsultacyjne i materialne inicjatyw obywatelskich oraz pomoc w wymianie doświadczeń pomiędzy samorządami w kraju i za granicą.
 2. Wspomaganie w tworzeniu i umacnianiu lobby organizacji pro samorządowych celem modyfikacji i dopasowywania przepisów prawa lokalnego do aktualnych potrzeb społecznych na danym terenie.
 3. Badanie i analiza występujących potrzeb na terenie gmin i powiatów samorządowych, zainteresowanych współpracą ze Stowarzyszeniem oraz poszukiwanie i zdobywanie środków finansowych na realizację tych zadań.
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw obywatelskich nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju samorządności, opartych na tradycjach narodowych.
 5. Upowszechnianie wiedzy o społecznych korzyściach płynących z reformy samorządowej (1999 roku).
 6. Przyczynianie się do głębszego zrozumienia procesu integracji europejskiej wśród Polaków, oraz popularyzacja i upowszechnianie problematyki związanej z przyszłym członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Pomoc w rozbudowie istniejących oraz tworzenie nowych nośników informacji regionalno-lokalnej.
 2. Współpracę z władzami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi z terenu działania Stowarzyszenia.
 3. Gromadzenie i udostępnianie informacji o działalności podmiotów krajowych i zagranicznych, wspomagających działalność prosamorządową.
 4. Uzupełnianie w miarę możliwości potrzeb służb samorządowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i życie społeczności lokalnej, m.in. policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego itp. oraz udzielanie im pomocy w nawiązywaniu kontaktów z podobnymi służbami za granicą.
 5. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi, prowadzącymi ogólnie pojętą działalność obywatelską.
 6. Współpracę z ośrodkami pomocy społecznej i urzędami pracy oraz szkołami wszystkich szczebli a także z ich odpowiednikami zagranicznymi jak również innymi instytucjami i organizacjami o podobnym profilu celem ograniczenia kosztów społecznych wynikających z podejmowanych przez Państwo reform (w tym samorządowej i oświatowej).
 7. Organizację i prowadzenie szkoleń w zakresie działań obywatelskich propagowanych przez organizacje pozarządowe w kraju i zagranicą.
 8. Prowadzenie archiwum i biblioteki czasopism i innych wydawnictw dotyczących problematyki samorządowej.
 9. Przyznawanie stypendiów i nagród osobom fizycznym za ich wybitne osiągnięcia w pracy obywatelskiej na rzecz społeczności lokalnej.
 10. Organizacja imprez charytatywnych, kwest publicznych, loterii, aukcji itp. (po uzyskaniu właściwych zezwoleń) na cele statutowe organizacji.
 11. Propagowanie znajomości i konieczności przeztrzegania przepisów Unii Europejskiej.
 12. Prowadzenie szkoleń w zakresie problematyki zjednoczeniowej z UE.


Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11
 1. Członkostwo w NOS „KURPIK" nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia oraz uchwały Zarządu Głównego NOS „KURPIK", wniesienie wpisowego oraz składki członkowskiej.
 2. Wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej corocznie ustala uchwałą Zarząd Główny.
 3. Składka roczna może być opłacana jednorazowo lub w ratach zgodnie z pisemną deklaracją zainteresowanego członka Stowarzyszenia.


§12
Członkowie NOS „KURPIK" mogą mieć status:
 1. Członka zwyczajnego
 2. Członka honorowego
 3. Członka wspierającego


§13
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna polska lub zagraniczna, która ukończyła 18 lat, jeżeli w zakresie jej zainteresowań leży chęć działania na rzecz samorządności, a także przedstawiła opinię polecającą dwóch członków Stowarzyszenia lub.
 2. Członkowie wprowadzający mają obowiązek zapoznać kandydata ze Statutem Stowarzyszenia, a w szczególności z jego celami.


§14
 1. Członkiem honorowym NOS „KURPIK" może być osoba fizyczna polska lub zagraniczna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, szczególnie zasłużona w ogólnie pojętej działalności samorządowej i pracach na rzecz organizacji.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.


§15
Członkom zwyczajnym przysługuje:
 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 2. Prawo do korzystania z pomocy NOS „KURPIK".
 3. Uczestnictwo we wszystkich formach działalności organizacji.


§16
Członkom honorowym przysługuje:
 1. Prawo do udziału we wszystkich pracach Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności NOS „KURPIK".
 3. Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszanie kandydatur spośród członków zwyczajnych NOS „KURPIK" , do jego władz.


§17
Członek zwyczajny jest obowiązany:
 1. Przestrzegać przepisów prawa, Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Aktywnie uczestniczyć w działalności NOS „KURPIK".
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.


§18
Członek honorowy jest zobowiązany:
 1. Popierać działalność stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać przepisów prawa, Statutu, regulaminów oraz uchwał władz NOS „KURPIK".


§19
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową. Członek wspierający może również wspomagać NOS „KURPIK" w inny sposób (opłacać składki, udzielać pomocy materialnej i innej). Członek wspierający jest przyjmowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenie na podstawie pisemnej deklaracji.

§20
Członek wspierający ma prawo:
 1. Uczestniczenia w posiedzeniach organów Stowarzyszenia i składania wniosków oraz postulatów w sprawach jego działalności poprzez upoważnionego przedstawiciela oraz zgłaszania kandydatur spośród członków zwyczajnych NOS „KURPIK", do jego władz.
 2. Czerpać korzyści z doświadczeń i nowoczesnych metod regulujących politykę samorządową, wypracowanych przez NOS „KURPIK" oraz jego partnerów krajowych i zagranicznych.


§21
 1. Osoby szczególnie zasłużone w dofinansowywaniu Stowarzyszenia mogą otrzymać tytuł: SPONSORA NOS „KURPIK".
 2. Tytuł nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu.


§22
Członkostwo w NOS „KURPIK" ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnego ustąpienia przez wypowiedzenie złożone w formie pisemnej na ręce Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym ustąpieniem.
 2. Wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania prawa, statutu, działalności na szkodę NOS „KURPIK".


§23
 1. Wykluczenie na mocy uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia może również nastąpić z powodu zalegania z opłatami składki członkowskiej za jeden pełny okres płatności tj. 1 rok.
 2. Wykluczenie winno być poprzedzone jednokrotnym ponagleniem złożonym w formie pisemnej na ręce zalegającego.
 3. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Główny może odstąpić od wykluczenia członka zalegającego jeżeli zaległość spowodowana jest okolicznościami za które nie ponosi on odpowiedzialności.


Rozdział IV
WŁADZE I RADA PROGRAMOWA NOS „KURPIK"

§24
Władzami stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Główny.
 3. Komisja Rewizyjna.


§25
 1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
 2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem uchwał obejmujących rozwiązanie Stowarzyszenia i zmianę Statutu NOS „KURPIK", gdzie uchwały podejmuje Walne Zebranie, większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.
 3. Funkcji we władzach Stowarzyszenia nie można ze sobą łączyć.


§26
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.


§27
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny nie rzadziej niż raz w roku, w formie listów poleconych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy bądź w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie do Zarządu Główny Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną lub 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych organizacji.


§28
 1. Walne Zebranie Członków jest ważne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni zostali prawidłowo zawiadomieni listem poleconym, informującym o dacie, miejscu i porządku obrad, najpóźniej na 14 dni przed terminem. Jeżeli mimo to brakuje kworum, to Prezes Zarządu Głównego określa drugi termin obrad, w którym uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami przewidzianymi w porządku obrad. Rozpatrywanie innych spraw wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad wyborem Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, jeśli funkcje te pozostają nie obsadzone przed upływem ich kadencji i innymi sprawami dla których zostało zwołane.


§29
Jeżeli liczba członków NOS „KURPIK" przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje Zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.
Delegaci na Walne Zebranie Delrgatów zostają wybrani na ostatnim Walnym Zebraniu Członków spośród członków zwyczajnych, gdy Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia stwierdzi przyjęcie 101-go członka zwyczajnego NOS „KURPIK". Kandydatury pierwszych delegatów zgłaszają minimum 3-osobowe grupy członków zwyczajnych, które następnie zostają przegłosowane zwykłą większością głosów uprawnionych na sali, wg. proporcji: 1 delegat reprezentuje 5 członków.
Kadencja delegatów trwa 4 lata.

§30
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. Wybór i odwołanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie zmian w Statucie Organizacji.
 3. Ustalenie kierunków działania NOS „ KURPIK".
 4. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 5. Przyjmowanie rocznych sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 6. Rozwiązanie NOS „KURPIK".
 7. Nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.
 8. Ocena działalności organizacji i jej władz.
 9. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu lub odmowa jego udzielenia.
 10. Uroczyste przyjmowanie w poczet Rady Programowej po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.


§31
W Walnym Zebraniu udział biorą:
 1. Członkowie zwyczajni lub delegaci kół i oddziałów.
 2. Członkowie honorowi z głosem doradczym.
 3. Członkowie wspierający poprzez upoważnionych przedstawicieli z głosem doradczym.
 4. Zaproszeni goście bez prawa głosu.


§32
Zarząd Główny Stowarzyszenia reprezentuje i kieruje działalnością organizacji w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.

§33
 1. Zarząd Główny liczy do 5 osób.
 2. Prezesa Zarządu Głównego wybiera Walne Zebranie poprzez przegłosowanie zwykłą większością głosów kandydatur członków zwyczajnych, zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia obecnych na sali po uzyskaniu zgody zainteresowanych. Nominacją uzyskuje mający największą liczbę głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Nowo obrany Prezes Zarządu Głównego przedstawia kandydatury Vice Prezesa (-ów) Sekretarza i Skarbnika Zarządu Głównego spośród członków zwyczajnych organizacji.
 4. Wyrażenie zgody przez zainteresowanych na pełnienie funkcji w Zarządzie Głównym powoduje przegłosowanie kandydatur zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania, obecnych na sali, poprzez głosowanie jawne.
 5. Wakująca funkcja Prezesa Zarządu Głównego przed upływem kadencji wymaga pilnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i dokonania wyboru poprzez głosowanie.
 6. W przypadku wakatów funkcji Vice Prezesa (-ów), Sekretarza i Skarbnika NOS „KURPIK" Prezes może uzupełnić te funkcje członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, po uzyskaniu zgody zainteresowanych, do czasu Walnego Zebrania.


§34
 1. Prezes lub Vice Prezes Zarządu Głównego może być jednocześnie Dyrektorem Biura NOS „KURPIK", w zależności od potrzeb i możliwości organizacji.
 2. Zakres obowiązków służbowych oraz sposób wynagrodzenia Dyrektora biura określa Zarząd Główny.
 3. Umowę o pracę z Dyrektorem biura zawiera w imieniu Stowarzyszenia dwóch upoważnionych członków Zarządu Głównego, na mocy kompetencji przekazanych przez Walne Zebranie.


§35
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 1. Uchwalanie planu pracy Zarządu Głównego.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwalanie planu działania i budżetu Stowarzyszenia.
 4. Reprezentowanie NOS „KURPIK".
 5. Ustalanie raz w roku wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
 6. Wnioskowanie do Walnego Zebrania odnośnie nadawania tytułów honorowych.
 7. Gromadzenie i zarządzanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia.
 8. Powoływanie doraźnych komisji ułatwiających pracę NOS „KURPIK".
 9. Składanie conajmiej raz w roku Walnemu Zebraniu Członków pisemnych sprawozdań z działalności Zarządu Głównego.
 10. Bieżąca praca między Walnymi Zebraniami Członków.
 11. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 12. Zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia.
 13. Zatwierdzanie kandydatur do Rady Programowej.


§36
 1. Komisja Rewizyjna liczy 1-3 osób jest organem kontroli wewnętrznej. Wybierana i odwoływana jest przez Walne Zebranie Członków w tajnym głosowaniu.
 2. W wypadku odwołania lub ustąpienia Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji ponownego jej wyboru dokonuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.


§37
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrola przynajmniej raz w roku prawidłowości działalności NOS „KURPIK".
 2. Kontrola co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia w zakresie zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu, regulaminami oraz uchwałami władz organizacji.
 3. Składanie raz w roku Walnemu Zebraniu Członków pisemnych sprawozdań ze swojej działalności.
 4. Składnie pisemnych wniosków Walnemu Zebraniu Członków w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.


§38
Rada Programowa liczy do 13 osób. Skład jej stanowią wybitne osobistości sceny samorządowej, społeczno-politycznej oraz biznesowej.

§39
 1. Radą Programową kieruje Marszałek Rady Programowej i jego zastępcy (1-3 osób) wybrani zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród ogółu członków Rady.
 2. Członkowie Rady Programowej wyłaniani są przez Zarząd Główny spośród kandydatur zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody zainteresowanych na uczestnictwo w Radzie i akceptacji przez nich Statutu organizacji. Następnie uroczyście przyjmowani są w poczet Rady Programowej przez Walne Zebranie.


§40
 1. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Marszałek nie rzadziej niż co pół roku.
 2. W posiedzeniach Rady Programowej powinien uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Głównego z głosem doradczym.


§41
Szczegółowe zasady działania Rady Programowej określa Regulamin Rady Programowej uchwalany przez jej członków w oparciu o poniższe tezy węzłowe:
 1. Wytyczanie optymalnych planów rozwoju organizacji na podstawie aktualnych trendów polityki społecznej i samorządowej państwa.
 2. Monitoring sponsorski.
 3. Specjalistyczne konsultacje i ekspertyzy w zakresie działań statutowych NOS „KURPIK".


§42
Posiedzenia wszystkich organów Stowarzyszenia są protokołowane.


Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE NOS „KURPIK"

§43
 1. Majątek NOS „KURPIK" powstaje ze składek członkowskich, dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.
 3. NOS „KURPIK" może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych z tym, że dochód z tej działalności będzie przeznaczony na realizację celów statutowych.


§44
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Głównego oraz Skarbnika Zarządu Głównego lub upoważnionego przez niego członka Zarządu Głównego.


Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE NOS „KURPIK"

§45
 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się NOS „KURPIK" podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów z minimum połową uprawnionych do głosowania na sali w pierwszym terminie lub w drugim terminie większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku organizacji.
 3. W przypadku rozwiązania się NOS „KURPIK" likwidację przeprowadza Zarząd Główny.
© 2006 - www.KURPIK.org.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Created by www.luba.int.pl