Strona główna
Pytania konkursowe08 październik 2007
Pytania konkursowe prezentowane poniżej mają wyłącznie charakter pomocniczy, gdyż są to pytania z poprzednich edycji konkursu. Każdy konkurs będzie miał nowy zestaw pytań.

Pytania konkursowe kategorii wiekowej "junior"23 styczeń 2007
Pytania konkursowe dla kategorii wiekowej „junior”.
więcej ...

Pytania do olimpiady ekologicznej „Zielono mi” 23 styczeń 2007
Kategoria dla szkół ponadgimnazjalnych „SENIOR”

1. Termin ekologia wprowadził? [Haeckel]
2. Badania ekologiczne prowadzone są od? [ponad 100 lat]
3. Pierwsza konferencja ONZ poświęcona problemom ochrony środowiska odbyła się w roku? [1972r.]
4. Wyjaśnij znaczenie skrótu: LOP [Liga Ochrony Przyrody]
5. Antropofit to? [roślina związana z gospodarką człowieka]
6. Ekosystem to? [część biosfery obejmująca nieożywione środowisko i żyjące tam organizmy]
7. Czy baldach to rodzaj kwiatostanu? [Tak]
8. Która grupa zwierząt jest najliczniejsza w lesie? [owady]
9. Pestycydy to? [ogólna nazwa chemicznych środków ochrony roślin]
10. Który z Królów Polskich wydał zakaz polowania na bobry? [Bolesław Chrobry]
11. Jak mówi się na szczyt drzewa? [wierzchołek]
12. Jak nazywa się nauka o owadach? [entomologia]
13. Organizm synantropijny to? [związany z człowiekiem, żyjący w bezpośrednim jego sąsiedztwie]
14. Biodegradacja oznacza? [naturalny rozkład substancji organicznych przez mikroorganizmy]
15. Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska? [5 czerwca]
16. Podaj przykład nieodnawialnych zasobów ziemi? [węgiel, ropa, gaz ziemny]
17. Biocenoza to? [zespół organizmów ograniczonego obszaru, wzajemnie od siebie uzależnionych]
18. Destruenci to? [organizmy rozkładające martwą materię organiczną]
19. Mianem nekrozy określa się? [miejscowe lub ogólne obumarcie tkanek roślinnych na skutek działania patogenów, substancji chemicznych]
20. Wymień trzy Parki Narodowe? [Białowieski, Tatrzański….]
21. Czy konwalia majowa to roślina częściowo czy całkowicie chroniona? [częściowo]
22. Jak nazywa się samiec sarny? [kozioł]
23. Jakie wiatry przeważają w Polsce? [zachodnie]
24. U którego z rodzimych gatunków szyszki rozsypują się na drzewie? [jodły]
25. Jak nazywa się największa Puszcza w pobliżu Warszawy? [kampinoska]
26. Wymień cztery drzewa iglaste występujące w naszych lasach? [sosna, świerk, jodła, modrzew]
27. Jak nazywa się samica jelenia? [łania]
28. Heliofity to rośliny? [światłolubne]
29. Huby to rośliny czy grzyby? [grzyby]
30. Higrofity to rośliny? [wilgociolubne]
31. Jaką karę stosowano w XIV wieku za umyślne podpalenie lasu? [karę śmierci]
32. Jak nazywamy okresy godowe ptaków? [toki]
33. Jak nazywa się krzyżówka żubra z krową? [żubroń]
34. Podaj popularną nazwę grzyba pieprznik jadalny? [kurka]
35. Jak nazywa się zawiązek przyszłej rośliny znajdujący się w nasionku? [zarodek]
36. W jakim klimacie rosną wilgotne lasy równikowe? [tropikalnym]
37. Czym dawniej zajmowali się bartnicy? [hodowla pszczół, zbiór miodu i wosku]
38. Jemiołuszka to nazwa ptaka czy rośliny? [ptaka]
39. Co się dzieje z powierzchnią leśną Polski? [wzrasta]
40. Co to jest mada rzeczna? [gleba]
41. Samicę jakiego gatunku nazywamy lochą? [dzika]
42. Z jakiego gatunku drewna w dawnych czasach wyrabiano łuki i kusze? [cis]
43. Jak nazywa się nasiona lipy? [orzeszki]
44. Co to jest fitosocjologia? [nauka o zbiorowiskach roślinnych]
45. Co to jest ksylem? [tkanka drzewna (drewno)]
46. Z jakiego kontynentu pochodzi dąb czerwony? [Ameryki Północnej]
47. Czym zajmuje się fitopatologia? [chorobami roślin]
48. Żona leśniczego to? [leśniczyna]
49. Co to jest imago? [postać dorosła, doskonała owada]
50. Wymień dwa gatunki drzew iglastych objętych ochroną gatunkową w Polsce? [limba i cis pospolity]
51. Bardzo duża liczba owadów tego samego gatunku w lesie to? [gradacja lub plaga]
52. Jakiego gatunku jest najstarsze żyjące drzewo w Polsce? [cis pospolity]
53. Co to jest mikoryza? [zjawisko współżycia grzybów z korzeniami roślin]
54. Co to jest sztucer? [broń myśliwska]
55. Wymień rodzaje torfowisk? [niskie i wysokie]
56. Pnie jakich drzew nazywamy strzałą? [iglastych]
57. Co to są kserofity? [rośliny występujące na siedliskach suchych]
58. Czym zajmują się sokolnicy? [układaniem ptaków do polowań]
59. Jakim rodzajem tkanki jest kora? [tkanka okrywająca]
60. Co to jest mull? [typ próchnicy leśnej]
61. Jak nazywa się najżyźniejsza gleba? [czarnoziem]
62. Jakich lasów jest najwięcej w Polsce? [iglastych]
63. Czy świerk jest małoodporny na zanieczyszczenia powietrza? [Tak]
64. Na jakim pojezierzu występuje Puszcza Piska? [mazurskim]
65. Na jakiej nizinie występuje Puszcza Kampinoska? [mazowieckiej]
66. Z jakich komórek zbudowana jest tkanka roślinna zwana korkiem? [z martwych]
67. Jak inaczej mówimy na pęd skrócony u roślin? [krótkopęd]
68. Najstarszy Park Narodowy na świecie? [Yellowstone]
69. Najstarszy Park Narodowy w Polsce? [Białowieski]
70. Najmłodszy Park Narodowy w Polsce? [Ujścia Warty]
71. Ile jest Parków Narodowych w Polsce? [23]
72. Wymień inne formy ochrony poza Parkami Narodowymi
73. Kto powołuje Park Narodowy? [minister]
74. Jak nazywa się dom bobra? [Żeremie]
75. Z jakiej substancji leśnej powstały bursztyny? [z żywicy]
76. Jak nazywane są owoce klonów? [skrzydlaki]
77. Co to jest flora? [świat roślin]
78. Co to jest okiść? [warstwa śniegu na gałęziach drzew]
79. Który z naszych gatunków iglastych gubi igły na zimę? [modrzew]
80. Jak na imię miała grecka bogini lasów? [Artemida]
81. Jak nazywa się największy ssak leśny w Polsce? [żubr]
82. Który z Królów Polskich wydał zakaz samowolnego wycinania cisów w lesie? [Jagiełło]
83. Jaka jest minimalna powierzchnia Parku Narodowego? [1000ha]
84. Co to są endemity? [organizmy żyjące tylko w jednym miejscu na świecie ze względu na przystosowanie do lokalnych warunków]
85. Co to są relikty? [są to rośliny, zwierzęta, które pozostały z minionych epok]
86. Wymień 5 górskich Parków Narodowych? [Babiogórski, Bieszczadzki, Gór Stołowych, Karkonoski, Pieniński, Tatrzański, Świętokrzyski, Gorczański]
87. Które z Parków Narodowych uznane są za Rezerwat Biosfery, wymień 3? [Babiogórski, Białowieski, Bieszczadzki, Karkonoski, Tatrzański, Słowiński]
88. Który z Polskich Parków Narodowych uznany jest za światowe dziedzictwo ludzkości? [Białowieski]
89. Który z Parków Narodowych nazywany jest ptasim rajem i ostoją ptactwa wodnego i błotnego? [Biebrzański]
90. Co to jest fotosynteza? [proces tworzenia związków organicznych z CO2 H2O przy udziale energii w wyniku którego powstaje cukier prosty i tlen]
91. Co to są witaminy? [związki organiczne o zróżnicowanej budowie chemicznej, których niewielkie ilości wprowadzane z pokarmem do organizmu warunkują prawidłowy przebieg procesów życiowych]
92. Co to są tkanki? [zespół komórek o wspólnym pochodzeniu i podobnej budowie spełniający ściśle sobie tylko właściwe funkcje]
93. Co to jest populacja? [zespół osobników tego samego gatunku, mogących się skutecznie i swobodnie krzyżować, zajmujących tą samą niszę ekologiczną]
94. Co to jest i na czym polega pasożytnictwo? [negatywny typ zależności między organizmem żywiciela a pasożytem, gdyż pasożyt żyje kosztem i działa na szkodę gospodarza równocześnie nie mogąc bez niego utrzymywać się przy życiu]
95. Co to jest amensalizm? [to typ oddziaływania ujemnego, w którym populacja jednego gatunku hamuje rozwój drugiej populacji nie czerpiąc z tego żadnych korzyści]
96. Co to jest rezerwat przyrody? [to obszar mniejszy niż park narodowy objęty ochroną , której obiektem może być cała przyroda bądź poszczególne jej składniki, lub zespoły flory i fauny]
97. Co to są pomniki przyrody? [to cenne obiekty przyrody ożywionej i martwej takie jak: okazałe zabytkowe drzewa, jaskinie, aleje, skały]
98. Co to są Parki Krajobrazowe? [to obszary o dużych walorach przyrodniczych, turystyczno-wypoczynkowych i zdrowotno-senatoryjnych]
99. Co to jest mutacja? [to nagłe skokowe bezkierunkowe zmiany w DNA w wyniku których pojawia się organizm zwany mutantem]
100. Podaj przykład trzech związków powodujących zanieczyszczenie powietrza? [CO2, SO2, NO3, O3]
101. Co wpływa na zwiększenie liczebności populacji? [rozrodczość i migracja]
102. Jak długo może człowiek żyć bez wody? [1 tydzień]
103. Jak długo może człowiek żyć bez powietrza? [kilka minut]
104. Kiedy populację biologiczną określamy jako rozwijającą się? [przeważają w niej osobniki młode w wieku rozrodczym]
105. Jaki związek ma największy udział w emisji toksycznych spalin samochodowych? [tlenek węgla]
106. Sen zimowy jeża trwa od…….do….   [od października do kwietnia]
107. Ile potrzeba lat aby puszka uległa rozkładowi? Dopuszczalny błąd 20 lat. [80]
108. Kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi? [22 kwietnia]
109. Czy w Polsce można spotkać rysie na wolności? [Tak]
110. Co to jest ewolucja? [to powolny nieodwracalny i kierunkowy proces rozwoju organizmów


© 2006 - www.ZielonoMi.kurpik.org.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Created by www.luba.int.pl